“เกี่ยวกับเรา... วนิศาวิลล์”

เกี่ยวกับเรา

คุณ วนิศา วงษ์สมตระกูล (กรรมการผู้จัดการ)
คุณ ลักขณา ตียะพาณิชย์ (ผู้จัดการทั่วไป)
คุณ จีรนันท์ กาญจนนิมมาน (บริการฝ่ายขาย)
คุณ อมรรัตน์ เชื้อคำเพ็ง (บัญชี)
คุณ จักรกฤษณ์ เหลืองบุศราคัม (ฝ่ายก่อสร้าง)
คุณ อภิชาติ ดิษฐเจริญ (ฝ่ายก่อสร้าง)
คุณ วรวุฒิ ทรายทอง (ฝ่ายก่อสร้าง)
คุณ ธนากร ศิริภากรณ์ (ฝ่ายบัญชี)
คุณ สมศักดิ์ รัตนรุ่งกิจ (ฝ่ายออกแบบ)
ดำเนินการโดย
บริษัท ด่านปฐมพัฒน์ 2010 จำกัด
ประธานกรรมการ นาย วรพจน์ ด่านชัยวิจิตร
กรรมการบริหาร นาย สุกิจ วงษ์สมตระกูล
ที่ตั้งโครงการ ริมทางหลวงหมายเลข 356
ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ (035)-200 -777
ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท
โฉนดที่ดินเลขที่ 2984,2985,2986,70248,2983,70515
รวม 6 โฉนด เนื้อที่ 69-3-37 ไร่
ใบอนุญาตเลขที่ 6/2555 และ 14/2558